De periodieke gift

Voor hetzelfde geld geeft u meer

Een periodieke gift biedt u de mogelijkheid om uw gift aan de gemeente volledig fiscaal aftrekbaar te maken. Zo kunt u bijvoorbeeld uw kerkelijke bijdrage verhogen zonder dat het u extra geld kost.

Wanneer zijn giften fiscaal aftrekbaar

De Nederlandse overheid wil burgers stimuleren geld te schenken aan Goede doelen en culturele instellingen. Goede doelen moeten dan wel door de overheid erkend zijn als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan deze instellingen mogen worden afgetrokken bij de aangifte van de inkomstenbelasting. Hierbij geldt een drempel van 1% (minimaal € 60) en een maximum van 10% van het verzamelinkomen. Het verzamelinkomen is de som van de inkomens uit box 1, box 2 en box 3. Dit is te vinden (onderaan) uw aanslag inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen.

De Protestantse Kerk in Nederland is door de overheid erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Het betreft een zogenaamde groepsbeschikking. Dat betekent dat ook alle giften aan plaatselijke gemeenten en diaconieën in mindering kunnen worden gebracht bij de aangifte van de inkomstenbelasting.

Wat is een periodieke gift?

Een periodieke gift is een gift waarbij u elk jaar gedurende minimaal vijf jaar eenzelfde bedrag aan een ANBI overmaakt. Dat mag ook in meerdere, bijvoorbeeld maandelijkse, termijnen. Een periodieke gift mag bij de belastingaangifte volledig worden afgetrokken van de inkomsten. U hoeft dus geen rekening meer te houden met de drempel van 1% en het maximum van 10% van het verzamelinkomen. Onder bepaalde condities levert u dat een fiscaal voordeel op. Een periodieke gift moet zijn vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst of notariële akte.

Wanneer is de periodieke gift voor u interessant?

Een periodieke gift is interessant als het u een fiscaal voordeel oplevert. Giften zijn normaal gesproken pas aftrekbaar boven 1% (minimum € 60) en tot een maximum van 10% van het verzamelinkomen. Bij een periodieke gift gelden die grenzen niet. Afhankelijk van leeftijd en inkomsten kan het voordeel oplopen tot 52%.

Met de schenkcalculator op www.schenken.nl kunt u het fiscale voordeel berekenen. De website berekent het netto voordeel en laat ook zien welk bedrag u kunt schenken als u het belastingvoordeel ten goede wilt laten komen aan de gemeente. De website houdt geen rekening met giften die u niet als een periodieke gift vastlegt in een overeenkomst of notariële akte. In werkelijkheid kan daarom het fiscale voordeel kleiner of zelfs nihil zijn. Bijvoorbeeld als u één of meerdere ‘gewone’ giften schenkt die tezamen het drempelbedrag van 1% benaderen en niet boven de 10% van het verzamelinkomen uitkomen. Natuurlijk kunt u al uw giften vastleggen in verschillende overeenkomsten voor een periodieke gift of in één notariële akte, maar vaak is dat pas zinvol bij enkele (grotere) giften aan een beperkt aantal instellingen. Elke situatie is anders. Stem uw situatie daarom af met uw belastingadviseur of degene die uw belastingaangifte verzorgt.

Overeenkomst

Een periodieke gift wordt vastgelegd in een overeenkomst of in een notariële akte. Voor een periodieke gift aan (de diaconie van) uw gemeente kunt gebruik maken van een de modelovereenkomst die u aan de rechterkant van deze pagina kan downloaden!

Veel gestelde vragen

Wanneer kan de overeenkomst tussentijds worden beëindigd?

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van minimaal vijf jaar of voor onbepaalde tijd. Alleen ingeval van overlijden van de schenker, of een ander van wie de naam in de overeenkomst wordt genoemd, eindigt de overeenkomst. De overeenkomst kan dus alleen eindigen bij het overlijden van de één of de ander. Gaat u bij het bepalen van uw periodieke gift uit van het inkomen van u zelf en uw partner, dan is het verstandig om na te gaan of u de verplichting ook na het overlijden van uw partner nog na kunt komen. Is dat onzeker, dan kunt u beter twee overeenkomsten aangaan of regelen via een notariële akte.

Mag ik betalingen die ik heb gedaan voordat ik de overeenkomst heb ondertekend, alsnog meerekenen als periodieke gift in hetzelfde kalenderjaar?

Nee, dat mag niet. Het overeengekomen jaarbedrag moet na het tekenen van de overeenkomst worden voldaan.

Wat gebeurt er als ik de bijdrage niet meer kan betalen?

Betaalt u de gift niet minimaal vijf jaar achter elkaar, bijvoorbeeld omdat u onvrijwillig werkloos of blijvend arbeidsongeschikt bent geworden? Dan mag u de betaalde bedragen toch aftrekken.

Kan ik mijn giften aan de diaconie en gemeente in één overeenkomst regelen?

Nee, dat kan niet. In de Protestantse Kerk in Nederland zijn bevoegdheden en geldstromen van de gemeente en diaconie gescheiden. U kunt voor de diaconie en de gemeente wel een aparte overeenkomst aangaan.

Kan ik de overeenkomst periodieke gift tussentijds wijzigen bij verhuizing naar een andere gemeente?

Als u de overeenkomst bent aangegaan met de gemeente, kan dit niet. U kunt wel een overeenkomst met de Protestantse Kerk in Nederland aangaan waarbij u uw gift bestemd voor de gemeente waar u op dat moment lid van bent. Bij verhuizing naar een andere gemeente, komen de bedragen ten goede aan die gemeente. U moet dit wel zelf doorgeven aan de donateursadministratie van de Protestantse Kerk in Nederland.

Wat moet ik doen nadat ik de overeenkomst ondertekend heb terug ontvangen?

U moet de overeenkomst goed bewaren. De belastingdienst kan hierom vragen. Ook dient u tijdig de jaarlijkse bedragen over te maken. Dat mag ook in (maandelijkse) termijnen. Om het u gemakkelijk te maken, adviseren wij u om ons te machtigen voor een automatische incasso. Dit kunt u op de overeenkomst aangeven.

Voorbeeld berekening

In onderstaande tabellen vindt u 2 berekeningen, uitgaande van een gift van €150,- (let op: hierbij wordt niet rekening gehouden met andere gewone giften of eerdere aftrek).

Uit de voorbeelden komt duidelijk naar voren dat het schenken aan onze kerk door middel van de Periodieke Gift fiscaal erg aantrekkelijk kan zijn. Voor onze gemeente is het natuurlijk aantrekkelijk als het fiscale voordeel aan ons wordt gegeven.

Voorbeeld met 42% aftrek

 • Als normale gift
  zonder aftrek
 • Bijdrage aan kerkbalans
 • Ontvangt van de belasting (42%)
 • Gift kost de gever netto
 • Gemeente Kolderveen-Dinxterveen ontvangt
 • Als normale gift
  zonder aftrek
 • € 150
 • € 0
 • € 150
 • € 150
 • Met Periodieke Gift
  Zonder verhoging
 • € 150
 • € 63
 • € 87
 • € 150
 • Met Periodieke Gift
  Met verhoging
 • € 259
 • € 109
 • € 150
 • € 259

Voorbeeld met 50% aftrek

 • Als normale gift
  zonder aftrek
 • Bijdrage aan kerkbalans
 • Ontvangt van de belasting (50%)
 • Gift kost de gever netto
 • Gemeente Kolderveen-Dinxterveen ontvangt
 • Als normale gift
  zonder aftrek
 • € 150
 • € 0
 • € 150
 • € 150
 • Met Periodieke Gift
  Zonder verhoging
 • € 150
 • € 63
 • € 87
 • € 150
 • Met Periodieke Gift
  Met verhoging
 • € 313
 • € 131
 • € 182
 • € 313

Ik wil meer info over de Periodieke Gift